Ligestillingspolitik
Politik for ligestilling af kvinder og mænd i bestyrelsen og på ledelsesniveau.
I henhold til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, 19.12.2012, stilles der krav om en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd i bestyrelser og ledelser samt en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn. Dette er gældende, når udgifterne ved institutionen eller virksomheden overvejende dækkes af statslige midler.


A. Bestyrelsen på Sydbornholms Privatskole
Bestyrelsen består af 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf de 4 skal tilhøre forældrekredsen, og de øvrige 3 skal tilhøre skolekredsen. Hertil kommer minimum 1 suppleant til forældrekredsen og 1 suppleant til skolekredsen. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges alle ved den årlige generalforsamling af forældre- og skolekredsen.

Måltal for kønssammensætningen: 50 % kvinder og 50 % mænd.

Politik:
Bestyrelsen har ikke mulighed for at bestemme, hvem der skal vælges ind i bestyrelsen, da det afhænger af de kompetencer, de opstillede kandidater har, samt de kandidater som generalforsamlingen vælger at stemme ind. Bestyrelsen vil dog ved indkaldelsen til generalforsamlingen oplyse om antal medlemmer og suppleanter på valg, samt om hvilket køn man skal prioritere ved den pågældende generalforsamling ved kandidater med samme kvalifikationer.

B. Ledelsen på Sydbornholm Privatskole
Skolens ledelse består af skoleleder, bestyrelsesformand og næstformand, hvor skolelederen er ansat af bestyrelsen, mens bestyrelsesformand og næstformand vælges ved konstitueringen efter generalforsamlingen for 1 år ad gangen.

Måltal for kønssammensætning: 50 % kvinder og 50 % mænd.

Politik:
Disse poster besættes af de personer, som har de nødvendige kompetencer til at bestride disse hverv. Da en skoleleder er ansat på lang sigt, så vil der ikke umiddelbart ske ændringer i kønnet her. For at skabe kontinuitet i ledelsen er det vigtigt ikke at skifte bestyrelsesformand og næstformand for ofte, men ved konstitueringerne vil bestyrelsen prioritere det underrepræsenteret køn, hvis kvalifikationerne hos kandidaterne til disse hverv er ens.Sydbornholms Privatskole bruger cookies for at afvikle programmerne på siden.
Læs om vores brug af cookies her.   Ok