Skolen har en tilsynsførende, der fører tilsyn med at indholdet af undervisningen lever op til kravene i Fælles Mål. De årlige tilsynsrapporter kan ses her.

Underviserne evaluerer løbende det faglige i alle fag, særligt med henblik på materialer, arbejdsformer og fagligt udbytte.

God trivsel og udvikling af sociale kompetencer vægtes højt, hvorfor disse evalueres parallelt med de faglige evalueringer.

Vurdering af den samlede undervisning

Undervisningen lever op til tilsynskravene.

I skoleåret 2022/2023 bad STUK* os skifte fra vores egen metode til deres skabelon for støtteundervisning, for at gøre det lettere at sikre, at vi lever op til kravene.
* STUK. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Opfølgning

I 2023/2024 har vi fokus på støtte/handleplaner og bruger fremadrettet STUKs skabelon. Vi evaluerer fortsat på støtte-eleverne 4 gange årligt.

Planlagte evalueringer

Tilsyn laves årligt, sådan at den tilsynsførende på 3 år når igennem alle klasser og alle fag.

Undervisere evaluerer løbende i forbindelse med undervisningsplaner og overleveringer mellem klasselærere og faglærere. Vores klasseteams evaluerer fast 2 gange årligt.

Derudover har underviserne to årlige §7-dage samt en begivenhed ved afslutningen på undervisningsåret, hvor evaluering indgår naturligt.

Evaluering af den enkelte elev

Lærerne anvender flere forskellige evalueringsværktøjer, egne eller nationale tests af eleven.

Derudover kommer den daglige, løbende evaluering. Der skrives meddelelsesbøger (fra skoleåret 2023/2024) mindst en gang årligt med udgangspunkt i lærerteamets observationer og vurderinger af den enkelte elev. Der følges op, når der er behov herfor.

2 gange årligt har vi klasselærermøde, hvor alle lærere omkring klassen mødes og evaluerer på elevernes trivsel, faglige udbytte og undervisningen.

Elevsamtaler

2 gange årligt har klasselæreren møde med de enkelte elever for at tale om trivsel og faglig udvikling. Såfremt der dukker problemer op, der berører en eller flere personer, eller fag, så tages det op i klassens team eller til næste pædagogik-møde, så der kan laves en handleplan.

Forældrekontakt

Vi holder individuelle skole-hjem samtaler én gang i efteråret, hvor både forældre og elev deltager. Ved disse samtaler kigges tilbage på forløbet indtil nu, og det faglige, trivslen og den alsidige udvikling evalueres. Nye faglige og sociale mål fastlægges. Der kan holdes flere samtaler, ligesom forældre inddrages eller orienteres løbende, hvis det anses for hensigtsmæssigt.

Fra skoleåret 2023/2024 skrives der meddelelsebøger mindst én gang årligt. Denne bruges ved skole-hjem-samtalen og der sker opfølgning, når der er behov herfor.

Om undervisningen

Læs mere om vores undervisning og Fælles Mål her.
Læs også om vores værdigrundlag og den aldersintegrerede undervisning her.